Βιωματικές Ιστορίες: Ελληνοκυπριακή Κοινότητα

PRIO Report

Demetriou, Olga (2012) Βιωματικές Ιστορίες: Ελληνοκυπριακή Κοινότητα [Life Stories: Greek Cypriot Community]. O Εκτοπισμός στην Κύπρο - Οι Συνέπειες της Πολιτειακής και της Στρατιωτικής Διαμάχης: 1. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

Η έκθεση αποτελεί μια συλλογή πραγματικών ιστοριών ατόμων, που εκτοπίστηκαν στη νότια Κύπρο, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της σύγκρουσης. Η επιλογή έγινε με στόχο να καταδείξει τη διαφορετικότητα της εμπειρίας της προσφυγιάς. Αντλώντας από αυτές τις εμπειρίες, η έκθεση δίνει έμφαση στο ευρύ φάσμα των ερμηνειών, των συζητήσεων, των προσδοκιών, και των ατομικών δράσεων που έχουν ενημερωθεί όλα αυτά τα χρόνια, στις προσπάθειες των ατόμων να ξαναχτίσουν τις ζωές τους μετά τη σταδιακή διαίρεση του νησιού. Με αυτούς τους όρους, στόχος της έκθεσης δεν είναι να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη προοπτική ή πορεία δράσης, αλλά περισσότερο να τεκμηριώσει την πολλαπλότητα των εν λόγω προοπτικών και δράσεων. Με αυτή την έννοια, η έκθεση υποδεικνύει ότι, μια ενδεχόμενη διευθέτηση του περιουσιακού ζητήματος οφείλει να υπολογίσει το εύρος του φάσματος της εμπειρίας της απώλειας και να ενσωματώσει τόσο την υλική όσο και τη συναισθηματική αίσθηση της επιστροφής.

Η έκθεση χωρίζεται σε τέσσερα μέρη τα οποία αναπτύσσονται γύρω από την παρουσίαση των βιωματικών ιστοριών, με τη μορφή συνοπτικών συνεντεύξεων, οι οποίες λήφθηκαν από εκτοπισμένα άτομα στη διάρκεια του προγράμματος. Περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις για τις νομικές δράσεις που ακολούθησαν τον εκτοπισμό. Το σημείο αυτό, θεωρείται σημαντικό, λόγω της ιδιαίτερης επικέντρωσης της συζήτησης τελευταίως, σε νομικά θέματα αναφορικά με το περιουσιακό ζήτημα, τόσο σε επίπεδο υψηλής πολιτικής και δημόσιας συζήτησης όσο και σε επίπεδο καθημερινών συζητήσεων. Γενικότερα, εκφράζεται η ελπίδα, να συμβάλει η έκθεση στην πληρέστερη κατανόηση της πολυπλοκότητας των προσφυγικών και των περιουσιακών θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων των συνθέσεων και των αποκλίσεων που υπάρχουν στον τρόπο που τα ίδια τα άτομα κατανοούν τον εκτοπισμό.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙