Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Yasal Çerçeve

PRIO Report

Trimikliniotis, Nicos & Corina Demetriou (2012) Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki Yasal Çerçeve [Legal Framework in the Republic of Cyprus]. Kıbrıs’ta yerinden olmak - Sivil ve Askeri Çatışmanın sonuçları: 3. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

Bu rapor, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Kıbrıs’ın hem Kıbrıslı Rum hem de Kıbrıslı Türk vatandaşlarını etkilemelerinden ötürü yerinden edilme ve mülkiyetin hukuki yönlerini, hukuk ve siyasetin iki farklı alanına odaklanarak analiz etmektedir: birincisi, yerinden edilmiş Kıbrıslı Rumlara konaklama ve diğer ihtiyaçlarla ilgili ödenek ve hizmetlerin temini; ikincisi ise Cumhuriyet tarafından kontrol edilen bölgelerdeki (güney) Kıbrıslı Türklere ait malların yönetimiyle ilgili hukuki rejim ve AİHM’in konuyla ilgili birbirini izleyen karalarının ışığında kuzeyde kalan Kıbrıslı Rumlara ait mallar. Rapor, anayasal ve yasamaya ait mülkiyet hükümleri, AİHM kararları, ulusal mahkeme ve Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin mülkiyet hakları ile ilgili Kıbrıs Ombudsmanı ve zorunluluk doktrininden kaynaklanan konuları, Kıbrıs Türk Malları İçin Vasilik Kurumu, devletler özel hukuku ve AB ayrımcılık karşıtı mevzuatını ele alarak inceler.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙