Αγνοούμενοι στην κύπρο: Παρατηρήσεις βασισμένες στο παρελθόν και συστάσεις για το μέλλον

PRIO Report

Iakovou, Natasa & Nadia Kornioti (2019) Αγνοούμενοι στην κύπρο: Παρατηρήσεις βασισμένες στο παρελθόν και συστάσεις για το μέλλον [Missing Persons in Cyprus: Observations from the past and recommendations for the future]. PRIO Cyprus Centre Report: 7. Nicosia: PRIO Cyprus Centre.

Μέσα στο πλαίσιο μίας διαπραγματευτικής διαδικασίας που επί του παρόντος βρίσκεται σε αδιέξοδο και μίας κοινωνίας που κάνει ολοένα και περισσότερο έκκληση για αλήθεια και δικαιοσύνη, η παρούσα έκθεση σημειώνει τα μέτρα που έχουν ληφθεί κατά την αντιμετώπιση του ζητήματος των αγνοουμένων στην Κύπρο από τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης μέχρι σήμερα. Με τη βοήθεια βιβλιογραφικής έρευνας και μίας σειράς ανώνυμων συνεντεύξεων, οι συγγραφείς έχουν αναγνωρίσει τις βασικές ανησυχίες που έχουν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των ετών, όσον αφορά όχι μόνο τους τρέχοντες εγχώριους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τους διεθνείς. Η έκθεση επίσης αναφέρεται στο υφιστάμενο εγχώριο και διεθνές νομικό πλαίσιο και στο έργο που έχουν αναλάβει οι αρμόδιες αρχές και η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων (ΔΕΑ), πριν προβεί σε μία σύντομη εξέταση της δυνητικής εφαρμογής των μηχανισμών Μεταβατικής Δικαιοσύνης στην Κύπρο. Οι παρατηρήσεις που συζητώνται στην έκθεση καταλήγουν σε αρκετές συστάσεις για τη βελτίωση των διαθέσιμων μηχανισμών, όπως επίσης και για τη δυνητική σύσταση νέων, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα των αγνοουμένων στην Κύπρο. Η έκθεση για τις συστάσεις στις οποίες προβαίνει, έχει επικεντρωθεί στις ανάγκες των επηρεαζόμενων, οι οποίοι στο εν λόγω συγκείμενο είναι οι συγγενείς των αγνοουμένων αλλά και η κοινωνία συνολικά, επιπρόσθετα προς τους πολιτικούς, θεσμικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς και άλλους παράγοντες, τα τυχόν μειονεκτήματα και κενά. Στο επίκεντρο αυτής της έκθεσης βρίσκεται η βασική αρχή ότι το ζήτημα των αγνοουμένων είναι ανθρωπιστικό και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοιο από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙